ประชุมชี้่แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สพป.นครปฐม เขต 2 เวลา 09.00 น ณ ห้องแกรนด์ไดมอน        โรงแรมเวล   อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2    เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินผลงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับข้าราชการครู จึงเรียนเชิญวิทยากร คือ นางศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อมาให้ความรู้  ความเข้าใจ ชี้แจงการประเมินผลงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ  ได้อย่างถูกต้องและผ่านการประเมิน มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น  ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รักษาการ  121 คน และข้าราชการครู 75 คน  สุวรรณีย์  อินทร์แก้ว, สมพร ตุ้มกูล : ภาพ พรนิภา สวัสดิ์พี่ง : ข่าว   ชมภาพเพิ่มเติม