การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ของผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอซีที สพป.นครปฐม เขต 2 นายสมบัติ  จันทร์มีชัยผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะ ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team)  เพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล    ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษา  จะเป็นพี่เลี้ยงให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี สพป.นครปฐม เขต 2 จึงขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกท่าน      สุวรรณีย์   อินทร์แก้ว : ภาพ  พรนิภา  สวัสดิ์พี่ง : ข่าว  ชมภาพเพิ่มเติม