การประชุมทางไกลขี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปร

  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมไอซีที สพป.นครปฐม เขต 2 นายจิระชัย  ทีคำ    รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานมีความเข้าใจกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อันจะส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการฯ เป็นไปอย่างอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลต่อไป สมพร ตุ้มกูล : ภาพ  พรนิภา สวัสดิ์พี่ง : ข่าว  ชมภาพเพิ่มเติม