การอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน ระดับสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ได้จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ประจำปี 2561 ระดับสถานศึกษา ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2      ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน          ผู้รักษาการในตำแหน่ง ข้าราชการครู ลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานระบบควบคุมภายใน จำนวน 135  ราย และเชิญนางมะลิวรรณ  ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สุวรรณีย์ อินทร์แก้ว, รัตนากร  พงษ์สุธีถาวร  : ภาพ  พรนิภา  สวัสดิ์พี่ง : ข่าว  ชมภาพเพิ่มเติม