การอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน ระดับเขตพื้นที่กา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ได้จัดการอบรมโครงการขับเคลื่อนระบบการควบคุมภายใน เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม        นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2    ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม/หน่วย บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 50 ราย และเชิญนางมะลิวรรณ  ศรีนา ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สุวรรณีย์ อินทร์แก้ว, รัตนากร  พงษ์สุธีถาวร  : ภาพ  พรนิภา  สวัสดิ์พี่ง : ข่าว  ชมภาพเพิ่มเติม