ผลการประเมินเขตสุจริต

                ตามที่ สพฐ. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของเขตพื้นการศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1 – 17 พฤศจิกายน 2560 ผลการประเมินของ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ลำดับที่ 22 ขอขอบคุณสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในครั้งนี้   ชมภาพ