งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67

นายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และคณะเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คร้ั้งที่ 67 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  ณ สนามแข่งขันโรงเรียน      วัดไร่ขิงวิทยา วัดไร่ขิง โรงเรียนวัดท่าพูด และโรงเรียนดอนหวาย ซึ่งสพฐ.อนุมัติในหลักการ      ให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     เป็นประจำทุกปี  เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความ     เป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ชมภาพ