การรับมอบทุนการศึกษา

นายจิระชัย ทีคำ  รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 รับมอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 จากบริษัท กลุ่ม 79 จำกัด เพื่อมอบให้นักเรียนสังกัด        สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 21 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท และบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท