การประเมินเขตสุจริต

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน  2560 นายจิระชัย  ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ต้อนรับ       คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้จัดทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ และบุคลากรในสังกัด   ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ชมภาพ)