บริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย 60

วันที่ 1สิงหาคม 2560การประชุมปฏิบัติการ "การบริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย" ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดย สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อให้ครูปฐมวัยได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เป้าหมายเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการงานการศึกษาปฐมวัย พร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูปฐมวัย ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด และเตรียมการเพื่อการประกันคุณภาพ รอบที่ 4 พิธีเปิดโดย นายจิระชัย ทีคำ รอง ผอ.สพป.นครปฐมเขต 2 บรรยายพิเศษและมอบโล่รางวัลการประกวดสื่อ-นวัตกรรม และผลการปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practices) แด่คุณครูที่ชนะการประกวด พร้อมทั้งมอบชุดสื่อบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย แด่ผู้บริหารเพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ในโครงการ การบรรยายโดยวิทยากร เอมอร รสเครือ การจัดการศึกษาปฐมวัยในยุค Thailand 4.0 / STEM สู่ STEAM / การพัฒนาครูปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
ชมภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1285149851597210&type=1