การเปิดประชุมกรรมการสภานักเรียน เป็นสมัยแรก

น.ส.หอมพัต ทองดี ประธานสภานักเรียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2560 เป็นประธานในการเปิดประชุมกรรมการสภานักเรียน เป็นสมัยแรก ประจำปี 2560 เพื่อคัดเลือก รองประธานสภานักเรียนแต่ละอำเภอ เพื่อช่วยกันประเมินและติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก พร้อมกับปรึกษาหารือ ตอบข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ จากสมาชิก เพื่อให้ผลงานประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยมีคุณครูเพลินพิณ จันทร์อ่อน เป็นที่ปรึกษา เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560
ชมภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/edC31sSWIGJh7Nns1