โครงการส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานสภานักเรียน

นายชูฌาณ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการสำนักงานการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสภานักเรียนประจำปี 2560 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานสภานักเรียนประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าพูด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำ ที่ใช้กระบวนการประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ซึ่งต้องขับเคลื่อนให้มีการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนที่เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังต่อเนื่องเข้มแข็ง และขยายผลสู่ความยั่งยืนในการดำเนินงาน
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าประชุมสัมมนาจากโรงเรียนในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น 121 โรงเรียนประกอบด้วย ประธานนักเรียนหรือกรรมการนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวม 242 คน
ชมภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/bvyX2ZpAz9bMdmmp1