การจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษ

9 มิถุนายน 2560 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้ เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรัก มีความเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีสถานศึกษาส่งกองลูกเสือเข้าร่วม จำนวน 5 โรงเรียนดังนี้
1 กองลูกเสือสามัญโรงเรียนวัด นราภิรมย์
2 กองลูกเสือสามัญโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
3 กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
4 กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
5 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์
ผลการประกวด กองลูกเสือสามัญโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ และกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ผ่านเข้าไปคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัดต่อไป
ชมภาพเพิ่มเติม : https://goo.gl/photos/3VmcRx7WQahfLthM6