โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

8 มิถุนายน 2560 นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน (โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน) ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม การจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดตั้งโครงการขยะรีไซเคิลให้กับโรงเรียนในแหล่งชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัย จำนวน 3 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดสุวรรณารามและโรงเรียนวัดทรงคนอง นอกจากจะถ่ายทอดความรู้พร้อมสาธิตและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดความสำเร็จในทางปฏิบัติและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินการ ให้กับโรงเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดตั้งธนาคารขยะ รวมไปถึงระบบบริหารจัดการขยะ โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และเกิดรายได้จากขยะที่ผ่านการคัดแยก เป็นการสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ ให้ตระหนักถึงการรู้ค่าของขยะรีไซเคิล มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดภายในครอบครัว และโรงเรียน ตามนโยบายของจังหวัดนครปฐมที่ว่า “นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี”
ชมภาพเพิ่มเติม : https://goo.gl/photos/Nr12ofBu4ywT8EGh8