วันครู 2560

ครูนครปฐม ทุกสังกัด ร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” อย่างยิ่งใหญ่ 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. ที่ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ.เมืองฯ จ.นครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นายทวีพลแพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม โรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐม ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร และประกอบพิธี เนื่องในวันครู ประจำปี 2560 โดยใช้แนวคิดว่า “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ทั้งยังเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ 
พิธีการเริ่มด้วยพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 61 รูป ณ ลานสุวรรณนที จากนั้น พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 แสดงธรรมคาถา เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชีพครู” นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม อ่านสารประธานกรรมการคุรุสภาและกล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะครูโรงเรียนราชินีบูรณะสวดคำฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และถวายอาลัย 89 วินาที นายจตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ครูอาวุโสในประจำการนำกล่าวคำปฏิญาณ นางนงลักษณ์ พันธ์บ้านแหลม ครูอาวุโสนอกประจำการนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ จากนั้นนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร รางวัล แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี
วันครู2560...by วันทนีย์
วันครู2560-ตักบาตรเช้า
วันครู2560-พิธีการ
วันครู2560-รับประกาศ