ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคกลางและภาคตะวันออก

ครู-นักเรียน  ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66ภาคกลางและภาคตะวันออกที่จันทบุรี

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66ภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อบ่ายวันที่ 16ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดจันทบุรี  โดยมี นายพะโยม ชินวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1กล่าวรายงาน ในการนี้ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้
                   นายพะโยม ชินวงศ์ ประธานในพิธี กล่าวชื่นชมคณะกรรมการจัดงาน  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  การจัดการศึกษานั้น  มีเป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องจัดหาประสบการณ์ และทักษะที่ดีให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ และแสดงออกในทางที่ดีทั้งในและนอกสถานศึกษา นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่สะท้อนให้เห็นกระบวนการพัฒนาทักษะการปฏิบัติด้านต่าง ๆ  มีความคิดสร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  สมดังคำขวัญที่ว่า “ศิลปหัตถกรรม สื่อนำความคิด สร้างผลผลิตทางปัญญา พัฒนาสู่อาชีพ”  โดยผ่านทักษะการปฏิบัติตามกระบวนการกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาทั้ง 60เขตพื้นที่การศึกษา ใน 26  จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาถูกทาง และมีความสอดคล้องตอบรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างดียิ่ง
                ขอชื่นชมและขอบคุณ จังหวัดจันทบุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  17  ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดจันทบุรี  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 48  สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ที่ให้การสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ และอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อย่างดียิ่ง...นวเนตร  ยอดอุดม  ประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2...ภาพ/ข่าว (ชมภาพ