งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559

นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559  ณ สนามแข่งขันโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลนครปฐม โรงเรียนวัดมะเกลือ และโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ซึ่ง สพฐ. อนุมัติในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำทุกปี  เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ  ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์   รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด ชมภาพ (วันที่ 1) (วันที่ 2)