โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียน

นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปี 2559  เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบอาหารกลางวันในโรงเรียนทุกโรงเรียน  ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  สามารถประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ อีกทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับขยายสู่เครือข่ายต่อไป  และให้รายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการอบรมเสร็จสิ้น รวมทั้งทบทวนความรู้ความเข้าใจการจัดเมนูอาหารกลางวันโดยใช้ระบบแนะนำสำรับอาหารกลาวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ  (Thai School Lunch)  โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตอำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน รุ่นที่ 2 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ประกอบด้วยโรงเรียนในเขตอำเภอบางเลน และอำเภอพุทธมณฑล ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  (ชมภาพ)