การพัฒนาการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้น

นายชูชาณ  พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2  เป็นประธานในพิธีประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่ Smart OBEC และ Smart Area(AMSS++/SMSS) ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2559  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จ.นครปฐม   โดยในระยะที่ 1 พัฒนาในส่วนของระบบงานบริหารทั่วไป เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการรับ – ส่งหนังสือราชการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง   ซึ่งได้ประกาศให้ใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559  แทนระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)เดิมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะปิดระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการคงเหลือไว้เฉพาะส่วนสืบค้นข้อมูลเดิมเท่านั้น และจะเริ่มใช้ระบบใหม่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป (ภาพข่าวกิจกรรม)