มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2559

วันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้ต้อนรับนายสมบุญ ทิพรังศรี และคณะกรรมการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ โดยใช้ผลการบริหารจัดการและผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 และผลการบริหารจัดการศึกษาของปีการศึกษา 2558  
ซึ่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดทำแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาของ สพฐและกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง (ชมภาพ)