ผู้ตรวจราชการ ศธ ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม งวดที่ 2

เมื่อวันที่ 10สิงหาคม 2559นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง นายกฤตชัย อรุณรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม งวดที่ 2ประจำปีงบประมาณ 2559ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครปฐม อาทิ ศึกษาธิการ ภาค 4ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐมประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนครปฐม ร่วมการประชุมและนำเสนอผลการดำเนินในส่วนที่รับผิดชอบ ซึ่งการตรวจราชการตามจุดเน้นเชิงลึกในประเด็นนโยบาย 10 เรื่อง คือ การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การแก้ปัญหาการออกกลางคัน การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ การปลูกฝังคุณลักษณะในการรู้จักหน้าที่ของตนเอง การพัฒนาครูด้านเทคนิคที่ทำให้เรียนอย่างสนุก การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา และการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ (ชมภาพ)