กำหนดปฏิทินประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบั

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชลนที นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 ประกอบด้วย นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สพฐ. ประธานกรรมการ นายจักรพรรดิ จิตรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รองประธานกรรมการ นายศุภชัย มากสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นายสมหมาย เทียนสมใจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ราชบุรี เขต 2 นางรัชนี เมตตา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นคณะกรรมการร่วมพิจารณา โดยมีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศของแต่ละเขตพื้นที่ในเขตตรวจราชการที่ 4 เข้ารับการคัดเลือกจำนวนรวม 11 โรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดปฏิทินประเมินเชิงประจักษ์ และจะได้ออกประเมินโรงเรียนทั้ง 11 โรงต่อไป (ชมภาพ)