การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ

นายชูฌาณ  พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธาน  ในการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จำนวน 10 โรงเรียน  วัดบางพระ วัดพุทธธรรมรังษี วัดบางภาษี วัดบัวหวั่น วัดนิลเพชร วัดศิลามูล  วัดบางหลวง บ้านบางประแดง วัดเชิงเลน  บ้านคลองโยง เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนันสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา(SMSS) ซึ่งระบบงานย่อยภายในเกี่ยวกับ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป ซึ่งโรงเรียนสามารถนำไปใช้บริหารจัดการภายในได้อย่างครบถ้วน   โดยมีวิทยากรจากโรงเรียนวัดหอมเกร็ด อ.สามพราน  นายหนึ่ง ภุมมาลา มาให้ความรู้ในการปฏิบัติการในครั้งนี้  และทางศูนย์ ITEC จะได้ขยายผลให้กับโรงเรียนในสังกัดทั้งหมดในโอกาสต่อไป

  (ชมภาพ)