ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง2559

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ (ศสพ.) จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ทำการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษาพอเพียง(Best Practice: BP) แบบมีส่วนร่วมทั้งโรงเรียน โดยมีเกณฑ์การคัดกรองที่เน้น คุณลักษณะ คุณภาพ คุณประโยชน์ และคุณค่า โดยสถานศึกษาพอเพียงที่ผ่านการคัดกรองและคัดเลือกนั้น ต้องสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกๆ ด้าน รวมถึงสามารถขยายผล สู่ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน (ชมภาพ)