ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

วันที่ 16  มิถุนายน  2559 คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน   เพิ่มเวลารู้” สพฐ. โดยนายประเสริฐ   ศิลปะ ข้าราชการบำนาญ  (ผอ.เชี่ยวชาญ)และคณะ ออกติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” เชิงประจักษ์  ระยะที่ 2  ครั้งที่  1  ปีการศึกษา  2559  ณ โรงเรียนวัดเชิงเลน อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการส่วนขยายผล  50%  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยนายชูฌาณ   พีรชัยเดโช   รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และโรงเรียนวัดเชิงเลน ให้ข้อมูลแก่คณะติดตาม  พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ (ชมภาพ)