สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ เพื่อรับฟังแนวทางการคัดเลือกโรงเรียน ICU เมื่อวันที 30 ธ.ค. 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขานุการ กพฐ.เป็นประธานในการประชุม
สพป.นครปฐม เขต 2  นายชูฌาณ  พีรชัยเดโช รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน
พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้

สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ เพื่อรับฟังโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) เมือวันที 2 ธ.ค. 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขานุการ กพฐ.  
เป็นประธานในการประชุม สพป.นครปฐม เขต 2  นายชูฌาณ  พีรชัยเดโช รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.แม่เหล็ก และ รร.เครือข่าย
ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้

สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่อง กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89
เมือวันที 18 พ.ย. 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. โดยมี นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม    สพป.นครปฐม เขต 2 นายจิระชัย ทีคำ
รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้

สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ เพื่อรับฟังนโยบายกรอบแนวทางการดำเนินการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3) เมือวันที 31 ต.ค. 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขานุการ กพฐ.  
เป็นประธานในการประชุม สพป.นครปฐม เขต 2 นายจิระชัย ทีคำ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
อีก 3 ท่าน นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ  นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล  และ นายชูฌาณ พีรชัยเดโช เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้

สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ หัวข้อ "การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน เมือวันที 29 ต.ค. 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยมี หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล
ผช.เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นประธานเพื่อชี้แจงแนวทาง และแนะนำการใช้สือเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ทำการสอน
ภาษาอังกฤษทั่วประเทศ สพป.นครปฐม เขต 2 นายธีรพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลพร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ คณะครู( รร.ประชารัฐ 10 แห่ง)
เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้

สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ หัวข้อ "การพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารขององค์กร สร้างความตระหนักการรับรู้ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั่วถึง และ
เกิดความเข้าใจที่ตรงกันโดยใช้ Application G-Chat เมือวันที 11 ก.ค. 2559 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมี
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
ผช.เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   เป็นประธานในการดำเนินการ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ร่วมบรรยาย สพป.นครปฐม เขต 2 นายชูฌาณ พีรชัยเดโช รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้

สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ ชี้แจงการจัดหาสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ BBL(Brain based Learning)
ซึ่ง สพฐ.จัดสรรให้ รร.ขนาดเล็ก โดยการโอนจัดสรร พร้อมทั้งแนบกรอบและแนวทางการจัดหาสื่อสำหรับการจัดการเรียนรู้
ในรูปแบบ BBL ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.59 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน ของแต่ละ สพท.เข้าร่วมประชุม มีนายสมเกียรติ สรรคพงษ์
เป็นประธานในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้

สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ ชี้แจงกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” กับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 และผ่านสื่อโทรทัศน์ ETV
สพป.นครปฐม เขต 2 นำโดย นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และนายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ูพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 59 เวลา 10.00 - 12.00 น. ซึ่งมี ผู้เข้ำร่วมการเสวนาประกอบไปด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายการุณ สกุลประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์) และผู้แทนกรรมการสถานศึกษา

สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ แจ้งนโยบายจักรยานยืมเรียน(พระราชทาน) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.
โดยมีนโยบายมอบให้กับนักเรียนที่ครอบครัวยากจน ผู้ปกครองมีรายได้รวมกันไม่เกิน 40,000 ต่อปี นักเรียนเดินเท้ามาโรงเรียน
และอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกินกว่า 3 กม. สามารถใช้จักรยานในการเดินทางด้วยความปลอดภัย และสะดวกในการใช้จักรยาน
เดินทาง โดยไม่ใช่เส้นทางบนภูเขา หรือใช้ในที่การจราจรคับคั่ง เสี่ยงต่อความปลอดภัย ที่เป็นอันตรายต่อนักเรียนได้
โดยเรียงลำดับจากความจำเป็นมากไปหาความจำเป็นน้อย สพป.นครปฐม เขต 2 ได้รับจัดสรร จำนวน 44  คัน
โดยมี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ และนางกรองขวัญ แซ่เฮง เข้าร่วมประชุมฯ

       สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ ***พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารฝ่ายการเมือง ร่วมแถลงนโยบายด้านการศึกษาผ่านระบบ Video Conferenceไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จากห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558
      
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ขอปวารณาตัวที่จะทำงานร่วมกันกับทุกท่านในกระทรวงศึกษาธิการ
โดยขอเชิญชวนผู้บริหารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หลับตานึกย้อนอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยของเรา จนเป็นเหตุให้รัฐบาลชุดนี้เข้ามาทำงาน ถือว่าเป็นการเข้ามาในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ เพื่อมายุติความขัดแย้งและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในส่วนของการศึกษานั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานของการปฏิรูปในทุกเรื่อง
เริ่มจากการปฏิรูป 11 ด้านของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพราะการปฏิรูปการศึกษาจะเป็นพื้นฐานของความยั่งยืนในการปฏิรูปประเทศซึ่งต้องใช้เวลานานและ
มีแผนงานทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะปานกลาง ระยะยาว งานของกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องมีแผนปฏิรูปทั้ง 3 ระยะเช่นกันด้วย
      
ดังนั้น ขอให้ทุกคนตระหนักว่าห้วงเวลานี้ไม่ใช่ห้วงเวลาปกติที่ทุกคนจะทำงานแบบปกติ แต่ต้องทำงานแข่งกับเวลา ขอให้ละทิ้งความขัดแย้งและหันมามองนักเรียนตัวน้อยๆ ซึ่งก็คือลูกหลานของเรา เพื่อปฏิรูปงานด้านการศึกษา อันจะส่งผลให้ลูกหลานของเรามีชีวิตที่สดใสและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได  ้ฯลฯ
      สพป.นครปฐม เขต 2 โดย นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2  และคณะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี
นายประทีป  จุฬาเลิศ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) และคณะเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม Conference   สพป.นครปฐม เขต 2

DLIT

สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่อง “ชี้แจงการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Distance Learning information technology : DLIT)        ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ”
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น.เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในการจัดซื้อตามโครงการดังกล่าว
โดยได้มอบหมายรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ เป็นประธาน
สพป.นครปฐม เขต 2 มีกลุ่มศึกษานิเทศก์ ฯ กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ศูนย์ ITEC เข้าร่วมประชุมฯ

สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่อง ขยายผลการใช้โปรแกรมรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557  เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2557  
เวลา 08.30 - 16.30 น แสดงขั้นตอนการใช้โปรแกรม / บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียน และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และประชุมขยายผลวิธีการสรุปรายงาน / การติดตามผลการบันทึกข้อมูล / การติดตามโรงเรียนที่บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน
โดยมี นายมานะ เตียวแซ เจ้าหน้าที่ สพฐ. เป็นผู้บรรยายวิธีการกรอกข้อมูล สพป.นฐ.2  นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ ในครั้งนี้
สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่อง ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2555 และแนวทางในการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2557  เวลา 09.00 - 12.00 น
โดยมี นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุม
สพป.นฐ.2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ ในครั้งนี้
สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาไปยังครู และผู้บริหารการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ   เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2556   เวลา 09.30 - 11.00 น
โดยมี นายจานุรนต์ ฉายแสง รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม
สพป.นฐ.2 นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ ในครั้งนี้
สพฐ.จัดประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556   เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2556   เวลา 10.00 น
โดยมี นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการดำเนินการประชุม
สพป.นฐ.2 นายสุชาติ แก้วแสงอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
เข้าร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ ในครั้งนี้
นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ร่วมประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนท์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ทางไกลสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) ซึ่งนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ สพฐ. เป็นประธาน
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 14.00 - 16.30 น. โดย สพฐ.จัดทำโครงการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียมทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
( OBEC Channel) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ช่วยเรื่องการสอนของครู และเสริมการเรียนรู้นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและ/หรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและ/หรือโรงเรียนที่ขาดแคลนครูทั่วประเทศโดยได้ติดตั้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม
พร้อมเครื่องรับโทรทัศน์ LCD ให้กับโรงเรียนจำนวน 10,000 โรง สามารถติดตามรับชมรายการต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obectv.com โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 อยู่ในโครงการทั้งหมด   (30 โรงเรียนในสังกัด สพป.นฐ.2 )