ปี2557

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
รวม
จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
ชาย
หญิง
1
วัดบางพระ
นครชัยศรี
52
49
101
16
2
วัดศรีษะทอง
นครชัยศรี
49
34
83
15
3
วัดโคกพระเจดีย์
นครชัยศรี
65
43
108
21
4
วัดศรีมหาโพธิ์
นครชัยศรี
62
63
125
24
5
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บางเลน
73
46
119
18
6
วัดบางปลา
บางเลน
29
24
53
12
7
ตลาดเกาะแรต
บางเลน
33
19
52
11
8
ไทยรัฐวิทยา 4
บางเลน
17
21
38
13
9
วัดบึงลาดสวาย
บางเลน
78
50
128
17
10
วัดโพธิ์
บางเลน
65
39
104
17
11
วัดลานคา
บางเลน
66
57
123
19
12
วัดไผ่หูช้าง
บางเลน
51
36
87
15
13
วัดนราภิรมย์
บางเลน
37
15
52
20
14
วัดวังน้ำขาว
สามพราน
47
29
76
17
15
วัดจินดาราม
สามพราน
105
95
200
34
16
วัดดอนหวาย
สามพราน
271
244
515
59
17
วัดหอมเกร็ด
สามพราน
86
66
152
25
18
บ้านกระทุ่มล้ม
สามพราน
158
158
316
50
19
วัดท่าพูด
สามพราน
159
100
259
48
20
บ้านคลองโยง
พุทธมณฑล
26
18
44
11
21
บ้านคลองสว่างอารมณ์
พุทธมณฑล
16
10
26
10
22
วัดมะเกลือ
พุทธมณฑล
75
66
141
30
รวมทั้งสิ้น
1,620
1,282
2,902
502