ปี2556

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
รวม
จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
ชาย
หญิง
1
วัดบางพระ
นครชัยศรี
61
52
113
18
2
วัดศรีษะทอง
นครชัยศรี
35
30
65
16
3
วัดโคกพระเจดีย์
นครชัยศรี
69
49
118
20
4
วัดศรีมหาโพธิ์
นครชัยศรี
81
56
137
24
5
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บางเลน
67
39
106
20
6
วัดบางปลา
บางเลน
34
30
64
10
7
ตลาดเกาะแรต
บางเลน
26
21
47
11
8
ไทยรัฐวิทยา 4
บางเลน
19
21
40
12
9
วัดบึงลาดสวาย
บางเลน
70
59
129
21
10
วัดโพธิ์
บางเลน
75
48
123
19
11
วัดลานคา
บางเลน
102
60
162
23
12
วัดไผ่หูช้าง
บางเลน
43
36
79
18
13
วัดนราภิรมย์
บางเลน
48
22
70
20
14
วัดวังน้ำขาว
สามพราน
50
37
87
18
15
วัดจินดาราม
สามพราน
116
108
224
38
16
วัดดอนหวาย
สามพราน
283
258
541
56
17
วัดหอมเกร็ด
สามพราน
89
60
149
27
18
บ้านกระทุ่มล้ม
สามพราน
167
147
314
45
19
วัดท่าพูด
สามพราน
174
110
284
40
20
บ้านคลองโยง
พุทธมณฑล
33
19
52
12
21
บ้านคลองสว่างอารมณ์
พุทธมณฑล
19
14
33
11
22
วัดมะเกลือ
พุทธมณฑล
85
62
147
30
รวมทั้งสิ้
1,746
1,338
3,084
509