ปี2555

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
รวม
จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
ชาย
หญิง
1
วัดบางพระ
นครชัยศรี
193
147
340
 17
2
วัดศรีษะทอง
นครชัยศรี
187
148
335
 15
3
วัดโคกพระเจดีย์
นครชัยศรี
246
229
475
 25
4
วัดศรีมหาโพธิ์
นครชัยศรี
258
220
478
 24
5
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บางเลน
237
162
399
 19
6
วัดบางปลา
บางเลน
149
115
264
 15
7
ตลาดเกาะแรต
บางเลน
84
73
157
 12
8
ไทยรัฐวิทยา 4
บางเลน
63
63
126
 13
9
วัดบึงลาดสวาย
บางเลน
200
170
370
 20
10
วัดโพธิ์
บางเลน
234
164
398
 17
11
วัดลานคา
บางเลน
254
195
449
24
12
วัดไผ่หูช้าง
บางเลน
154
166
320
 15
13
วัดนราภิรมย์
บางเลน
234
220
454
18
14
วัดวังน้ำขาว
สามพราน
207
169
376
 20
15
วัดจินดาราม
สามพราน
470
412
882
 38
16
วัดดอนหวาย
สามพราน
762
705
1467
 74
17
วัดหอมเกร็ด
สามพราน
371
314
685
27 
18
บ้านกระทุ่มล้ม
สามพราน
692
643
1335
44
19
วัดท่าพูด
สามพราน
685
590
1275
 48
20
บ้านคลองโยง
พุทธมณฑล
190
128
318
13
21
บ้านคลองสว่างอารมณ์
พุทธมณฑล
66
56
122
12
22
วัดมะเกลือ
พุทธมณฑล
345
313
658
33
รวมทั้งสิ้น
 
6,281
5,402
11,683
543