ปี 2554

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
รวม
จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
ชาย
หญิง
1
วัดบางพระ
นครชัยศรี
197
175
372
21
2
วัดศรีษะทอง
นครชัยศรี
190
154
344
19
3
วัดโคกพระเจดีย์
นครชัยศรี
273
244
517
29
4
วัดศรีมหาโพธิ์
นครชัยศรี
267
235
502
26
5
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บางเลน
249
176
425
22
6
วัดบางปลา
บางเลน
157
127
284
16
7
ตลาดเกาะแรต
บางเลน
90
77
167
13
8
ไทยรัฐวิทยา 4
บางเลน
71
68
139
14
9
วัดบึงลาดสวาย
บางเลน
216
189
405
22
10
วัดโพธิ์
บางเลน
254
191
445
23
11
วัดลานคา
บางเลน
257
212
469
26
12
วัดไผ่หูช้าง
บางเลน
168
183
351
17
13
วัดนราภิรมย์
บางเลน
240
238
478
20
14
วัดวังน้ำขาว
สามพราน
212
195
407
23
15
วัดจินดาราม
สามพราน
511
432
943
43
16
วัดดอนหวาย
สามพราน
833
752
1,585
70
17
วัดหอมเกร็ด
สามพราน
412
339
751
31
18
บ้านกระทุ่มล้ม
สามพราน
742
674
1,416
52
19
วัดท่าพูด
สามพราน
747
637
1,384
52
20
บ้านคลองโยง
พุทธมณฑล
207
156
363
14
21
บ้านคลองสว่างอารมณ์
พุทธมณฑล
68
55
123
13
22
วัดมะเกลือ
พุทธมณฑล
369
352
721
37
รวมทั้งสิ้น
 
6,730
5,861
12,591
603