ปี 2553

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
รวม
จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
ชาย
หญิง
1
วัดบางพระ
นครชัยศรี
222
178
400
22
2
วัดศรีษะทอง
นครชัยศรี
205
177
382
18
3
วัดโคกพระเจดีย์
นครชัยศรี
297
274
571
30
4
วัดศรีมหาโพธิ์
นครชัยศรี
285
243
528
24
5
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บางเลน
263
194
457
21
6
วัดบางปลา
บางเลน
154
153
307
12
7
ตลาดเกาะแรต
บางเลน
91
79
170
12
8
ไทยรัฐวิทยา 4
บางเลน
83
77
160
10
9
วัดบึงลาดสวาย
บางเลน
217
193
410
16
10
วัดโพธิ์
บางเลน
271
204
475
24
11
วัดลานคา
บางเลน
266
229
495
21
12
วัดไผ่หูช้าง
บางเลน
184
188
372
15
13
วัดนราภิรมย์
บางเลน
223
207
430
15
14
วัดวังน้ำขาว
สามพราน
257
229
486
22
15
วัดจินดาราม
สามพราน
555
452
1,007
39
16
วัดดอนหวาย
สามพราน
877
804
1,681
61
17
วัดหอมเกร็ด
สามพราน
445
384
829
27
18
บ้านกระทุ่มล้ม
สามพราน
751
704
1,455
42
19
วัดท่าพูด
สามพราน
761
622
1,383
49
20
บ้านคลองโยง
พุทธมณฑล
196
137
333
11
21
บ้านคลองสว่างอารมณ์
พุทธมณฑล
66
57
123
12
22
วัดมะเกลือ
พุทธมณฑล
380
374
754
31
รวมทั้งสิ้น
7,049
6,159
13,208
545