ปี 2552

ที่
โรงเรียน
อำเภอ
จำนวนเด็ก
รวม
จำนวนครูผู้สอนทั้งหมด
ชาย
หญิง
1
วัดบางพระ
นครชัยศรี
241
188
429
23
2
วัดศรีษะทอง
นครชัยศรี
217
180
397
17
3
วัดโคกพระเจดีย์
นครชัยศรี
321
297
618
32
4
วัดศรีมหาโพธิ์
นครชัยศรี
287
258
545
22
5
บ้านประตูน้ำพระพิมล
บางเลน
274
206
480
21
6
วัดบางปลา
บางเลน
159
157
316
11
7
ตลาดเกาะแรต
บางเลน
86
77
163
12
8
ไทยรัฐวิทยา 4
บางเลน
91
78
169
12
9
วัดบึงลาดสวาย
บางเลน
215
195
410
18
10
วัดโพธิ์
บางเลน
280
227
507
24
11
วัดลานคา
บางเลน
278
216
509
23
12
วัดไผ่หูช้าง
บางเลน
190
188
378
15
13
วัดนราภิรมย์
บางเลน
221
204
425
15
14
วัดวังน้ำขาว
สามพราน
269
243
512
20
15
วัดจินดาราม
สามพราน
558
470
1,028
41
16
วัดดอนหวาย
สามพราน
962
862
1,824
62
17
วัดหอมเกร็ด
สามพราน
438
414
852
27
18
บ้านกระทุ่มล้ม
สามพราน
717
665
1,382
40
19
วัดท่าพูด
สามพราน
737
630
1,367
47
20
บ้านคลองโยง
พุทธมณฑล
203
149
352
9
21
บ้านคลองสว่างอารมณ์
พุทธมณฑล
63
63
126
12
22
วัดมะเกลือ
พุทธมณฑล
405
366
771
29
รวมทั้งสิ้น
 
7,212
6,333
13,545
532