คณะอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(อ.ก.ค.ศ.)
1
นายสุธน พรเสริมลักษณ์ ผู้แทน ก.ค.ศ.
2
นายเสรี สุขถาวร ผู้แทนคุรุสภา
3
นายบุญส่ง เนาวรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงานบุคคล
4
นายชำนาญ สอนซื่อ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
5
นายกำชัย จำเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
6
นางชาลินี กำลังงาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง
7
ว่าที่ร้อยตรีสนอง บัวงาม ผู้แทนข้าราชการครู
8
นายพยนต์ นาคธรรมขันธ์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
9
นางวิไลวรรณ ตรีชั้น ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
10 ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและเลขานุการ