คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1
นายสุทัศน์  ปทะวานิช ประธานคณะกรรมการ
2
นางลออ  วัฒนไพโรจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3
นางสันทนา  พูลพัฒน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ
4
นายทรงพล  ลิโมภาสิทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5
นางสาวอุบล  รักการงาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6
นายไพรัช  สุพรรณอ่วม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7
ผศ.ศิวะ  วุนธราภิวัฒก์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ
8
ผศ.เด่นศิริ  ทองนพคุณ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชม
9
นางอุไร  อินทร์ปฐม กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน
10
นายคุณาณัฐศ์  เจริญเชื้อชนะ กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11
นายณรงค์  ชูราศรี กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12
นายวันชัย  ฉ่ำสุวรรณวัฒนา กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพคร
13
นายกังวาล  นาคศรีสังข์ กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
14
นายจักรพงษ์  ทิมมณ กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
15
นางถนิมพร  เปรมปราศรัย กรรมการผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
16
นางอรัญญา  กองเงิน กรรมการผู้แทนครู
17
ผอ. สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและเลขานุการ